Психологічна експертиза із застосуванням поліграфу

Психологічна експертиза для суду із застосуванням комп’ютерного поліграфа (детектора брехні).

Широкий міжнародний досвід судової психологічної експертизи створюють сприятливі умови для ефективного запровадження судово-експертної практики методів психологічної оцінки достовірності повідомленої інформації із застосуванням комп’ютерного поліграфа.

Судова психологічна експертиза з використанням комп’ютерного поліграфа (далі – психологічна експертиза з використанням поліграфа) – це психологічна експертиза у вигляді дослідження експертом-поліграфологом на основі спеціальних знань психофізіологічних реакцій людини з використанням поліграфа. У відповідь на пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки достовірності інформації.

Метою проведення таких експертиз є виявлення значущих психофізіологічних реакцій, що дозволяють встановити рівень та психологічну природу усвідомленості чи інформованості особи у змістовному полі інформаційних установок, які вона виробляє чи репродукує.
Об’єктом судово-експертних психологічних досліджень з використанням комп’ютерного поліграфа є людина як носій психофізіологічних проявів перебігу психічних процесів особистості, пов’язані зі сприйняттям, зберіганням та подальшим відтворенням особою інформації про будь-які події чи обставини, та інші матеріальні носії інформації (матеріали справ, проваджень) .

Основою психологічних досліджень із застосуванням поліграфа є реєстрація емоційної напруги, що виникає у відповідь на прагнення приховати достовірну інформацію. У випадку, коли запропонований стимул (наприклад, питання або зображення) є значущим для випробуваного, спроба приховати цей факт (тобто надати недостовірну відповідь) призводить до внутрішньої «напруги», що обов’язково супроводжується змінами показників низки фізіологічних параметрів.

Експерти-психологи можуть залучатися до проведення судових психологічних експертиз із застосуванням комп’ютерного поліграфа під час розслідування, судового розгляду правопорушень у сфері:

– злочинів проти життя та здоров’я людини;
– злочинів проти свободи, честі та гідності особистості;
– злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи;
– злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих права і свободи людини і громадянина;
– Злочинів проти власності;
– Злочинів проти громадської безпеки;
– злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
– Злочинів проти правосуддя;
– Цивільного судочинства.

Предметом опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа є отримання орієнтовної інформації щодо:

– ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою інформації;
– Повноти наданої опитуваною особою інформації;
– Джерела отриманої опитуваною особою інформації;
– уявлень опитуваної особи про певну подію;
– іншою орієнтовною інформацією, необхідною для конструювання версій розслідування певних подій.

Під час проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу можна досліджувати питання, що стосуються подій та обставин, що залишилися в пам’яті досліджуваної особи. Наявність у пам’яті особи певних подій та обставин дозволяє стверджувати про причетність/непричетність цієї особи до конкретних правопорушень; має намір і рольову участь особи у правопорушеннях факт усвідомлення особою можливих наслідків правопорушень та бажання їх настання; наявність пом’якшуючих або обтяжливих обставин; вчинення особою юридично значущих дій (дій чи бездіяльності) у минулому; факти настання юридично значущих подій у минулому тощо.

До орієнтовних питань можна віднести також з’ясування, що виявляються в ході психологічного дослідження в особи психофізіологічні реакції, що свідчать про те, що вона:

– робила, здійснювала чи брала участь…;
– намагалася вступити, здійснити чи взяти участь…;
– прагнула зробити, здійснити чи взяти участь…;
– мала намір здійснити, здійснити чи взяти участь…;
– планувала вступити, здійснити чи взяти участь.

Можуть з’ясовуватися питання про те, чи відповідає зміст висловлювань, свідоцтв або показів особи (тобто вербальні та зафіксовані на матеріальних носіях інформації відображення психологічних установок особистості) її існуючому сенсорному досвіду.

Розслідування, в яких призначається зазначена експертиза, зазвичай характеризуються тим, що з’ясування події відбувається в умовах неочевидності; відомості, встановлені у кримінальному провадженні, суперечливі; свідоцтво осіб – учасників події різняться між собою. Саме такі ситуації найбільше потребують проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, і дозволяють встановити ступінь ймовірності інформації, повідомляється особою, та повноту надання інформації особою за обставинами події, що розслідуються. Ефективність такого застосування поліграфа у сфері протидії злочинності загалом та в антикорупційному напрямі зокрема вже підтверджено практикою та науковими дослідженнями.

При проведенні функціональних психодіагностичних досліджень з використанням поліграфа будуть використовуватися методики психологічних досліджень особистості, що є в загальному судово-експертному споживанні, та спеціальні методики та методи проведення поліграфологічних досліджень.

За типовою структурою психологічне дослідження з використанням поліграфу складатиметься з наступних змістовних модулів:

1) психологічний аналіз обставин, викладених у рамках кримінального (цивільного) провадження, та питань, поставлених на дозвіл експертизи;
2) безпосереднє психологічне обстеження підекспертної особи, що включає психодіагностичне дослідження індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи;
3) передтестова психодіагностична бесіда;
4) функціональне психодіагностичне дослідження (тестування) з використанням поліграфу;
5) узагальнення отриманих результатів, проведення підсумків та оформлення висновку.

Потрібно зазначити, що інформація, отримана в результаті проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, є непрямим доказом і підтверджує лише суб’єктивну значущість конкретних стимулів, які можуть вказувати на наявність інформації про обставини злочину, що приховується, або на щирість відповідей на поставлені питання.
Силу результати використання детектора брехні набувають лише у межах призначеної судової експертизи. Порядок проведення судових експертиз регламентується КПК України, Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII та Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

Кримінальний процесуальний кодекс детально регламентує лише проведення обов’язкових експертиз, тоді як факультативні експертизи можуть бути призначені на розсуд. Призначена у межах кримінального, цивільного та інших видів судочинства така факультативна експертиза називається, як правило, «судовою психологічною експертизою з використанням поліграфа». При цьому застосування поліграфа є лише одним із методів дослідження, які використовуються судовим експертом.
Висновок психологічної експертизи з використанням поліграфа буде прийнятий судом як доказ виключно, якщо експертиза проведена у суворій відповідності до вимог законодавства, а сам висновок буде всі необхідні складові. На зазначену процедуру поширюються загальні правові принципи – застосування поліграфа можливе лише за згодою опитуваної особи і не має вторгатися в її особисте життя і зазіхати на інші права і свободи.

Чинна нормативна база передбачає такі умови організації та проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу:

– Отримання письмової згоди опитуваної особи на використання на ній поліграфа;
– Застосування тільки сертифікованих пристроїв;
– проведення інтерв’ю та інтерпретація його результатів лише працівником, який пройшов відповідне навчання та отримав допуск до такої роботи.

Забороняється застосовувати до опитуваної особи будь-яку форму загроз, насильства або інших незаконних засобів впливу, що принижують честь та людську гідність або створюють небезпеку для її законних інтересів, життя та здоров’я.
Отримані дані проведеного опитування особи на поліграфі надаються виключно його замовнику (ініціатору), правоохоронним та судовим органам влади відповідно до вимог чинного законодавства України, а також особі, що проходила опитування.

У нашій компанії є спеціаліст, який є у реєстрі атестованих судових експертів.

Є питання? Телефонуйте: 067 927 3005